Hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.

14 Sau khi Giăng bị tù, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê, truyền giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời. 15 Ngài phán: “Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.” (Mác 1:14-15)

Chúa Giêsu là ai?

Chúa Giêsu hoàn toàn là Thiên Chúa. Kinh thánh dạy rằng chỉ có một Thiên Chúa tồn tại vĩnh viễn với ba Ngôi khác biệt – Cha, Con và Thánh Thần. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Đấng Cứu Thế đến trần gian. Ban đầu có Thiên Ngôn. Thiên Ngôn ở với Thượng Đế và Thiên Ngôn là Thượng Đế. Ngài ở với Thượng Đế từ đầu. Mọi vật đều do Ngài tạo dựng. Không có vật gì mà không do Ngài tạo ra. Trong Ngài có nguồn sống, và chính nguồn sống ấy là ánh sáng cho nhân loại. (Giăng 1:1-4) Chưa có ai thấy Thượng Đế nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là hình ảnh của Ngài. Chúa Cứu Thế cao trọng hơn tất cả các vật được tạo dựng. Qua quyền năng Ngài, muôn vật được thành hình: vật trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, mọi quyền năng, các vua chúa, các kẻ cầm quyền. Tất cả đều được tạo nên qua Chúa Cứu Thế và vì Chúa Cứu Thế. Ngài đã có trước mọi vật và mọi vật được tồn tại là vì Ngài. (Cô-lô-se 1:15-17) Chúa là Thượng Đế phán, “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Điểm và Kết Thúc. Ta là Đấng hiện có, trước đã có và sẽ còn đời đời. Ta là Đấng Toàn Năng.” (Khải Huyền 1:8; 22:13).

 Chúa Giêsu hoàn toàn là con người nhưng không có tội lỗi. Ngài vốn giống như Thượng Đế về mọi mặt, nhưng không xem sự bình đẳng mình với Thượng Đế là điều phải nắm giữ. Trái lại, Ngài đã từ bỏ ngôi sang trọng để lấy hình dạng tôi tớ, sinh ra làm người.  Ngài được thụ thai nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và được sinh ra từ một trinh nữ. Khi còn sống trên đất, Ngài đã bị cám dỗ đủ cách như chúng ta nhưng không phạm tội. Ngài vâng lời Chúa Cha một cách trọng vẹn và sống một cuộc đời thánh khiết. Vì trong Ngài tất cả đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự trong thân xác. Ngài rất khiêm nhường, hoàn toàn vâng phục Thượng Đế cho đến chết, đến nỗi bằng lòng chết trên thập tự giá. Ngài chết và được chôn cất nhưng vào ngày thứ ba, Ngài đã sống lại từ cõi chết. Chúa Jêsus Christ chiến thắng tội lỗi và sự chết!

Vì thế nên Thượng Đế đã nâng Ngài lên địa vị cao tuyệt đỉnh, ban cho Ngài danh cao hơn hết mọi danh để hễ khi nghe đến danh Chúa Giê-xu, thì mọi đầu gối đều quì xuống—mọi người trên trời, trên đất, dưới đất à mọi lưỡi đều xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa để mang vinh hiển về cho Thượng Đế là Cha. (Phi-líp 2:6-11)

 

Tin mừng của Thiên Chúa là gì?

Từ xưa, qua các nhà tiên tri của Ngài, Thượng Đế đã hứa ban Tin Mừng theo Thánh Kinh viết. Tin Mừng về Con Thượng Đế: Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin.

Chúa là Đấng thánh khiết. Các thuật ngữ Kinh Thánh được dịch là “thánh khiết” (qadosh trong tiếng Do Thái, hagios trong tiếng Hy Lạp) mang một ý nghĩa thứ yếu mạnh mẽ của sự tinh khiết đạo đức. Nhưng ý tưởng đằng sau khái niệm về sự thánh thiện là “sự tách biệt”. Ý nghĩa cơ bản nhất của nó là “tách rời hoặc cắt bỏ.” Thiên Chúa tách biệt hoặc cắt đứt mọi thứ tội lỗi và xấu xa. Ngài là Thượng Đế không thích điều ác; Ngài không chịu được kẻ làm ác (Thánh Thi 5:4). Ngài không có tội lỗi và không thể dung thứ tội lỗi.

Con người thì tội lỗi. Mọi người đều phạm tội, không đáng hưởng vinh hiển của Thượng Đế. Như lời Thánh Kinh viết: “Chẳng có ai làm điều phải, kiếm một người cũng không ra. Chẳng có ai hiểu biết. Không một người nào nhờ Thượng Đế cứu giúp. Mọi người đều quay lưng đi. Ai nấy đều trở thành vô dụng. Chẳng có một người làm lành, dù một người cũng chẳng có.” (Rô-ma 3:10-12) Tất cả chúng tôi bị nhớp nhúa vì tội lỗi. Những việc lành chúng tôi như áo dơ. Tất cả chúng tôi như lá cây khô, tội lỗi chúng tôi như gió thổi mang chúng tôi đi. Dù chúng ta có sống tốt hay làm nhiều việc tốt đến nào có thể đủ để được sự tha thứ từ Thiên Chúa bởi vì tiêu chuẩn của Ngài là sự thánh thiện và hoàn hảo – điều mà chúng ta không thể đạt được. Khi chúng ta phạm tội nghịch lại Thiên Chúa, chúng ta đã bị xa cách với Thiên Chúa.

Chúa thì công bằng. Ngài trừng phạt tội lỗi. Ai phạm tội thì phải lãnh tiền công của tội lỗi—đó là sự chết. (Rô-ma 6:23) Cái chết này đề cập đến cái chết thuộc linh có nghĩa là sự xa cách vĩnh cửu với Thiên Chúa. Thay vì có một mối quan hệ tình yêu vĩnh cửu với Thiên Chúa, Họ sẽ bị hình phạt đời đời tức là bị phân cách khỏi Chúa cũng như khỏi quyền năng vinh hiển của Ngài.  Đây là sự thật về tình trạng của con người. Chúng ta đã phạm tội; do đó, chúng ta đáng phải nhận cơn thịnh nộ vĩnh cửu của Chúa.

Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng vì tình yêu lớn lao của Chúa dành cho chúng ta, Ngài đã tạo ra một con đường để chúng ta có thể được hoà giải trở lại với Ngài. Nhưng Thượng Đế đã tỏ tình yêu lớn lao của Ngài như sau: Trong khi chúng ta đang là tội nhân thì Chúa Cứu Thế chịu chết vì chúng ta. (Rô-ma 5:8)

Con Người đến để tìm và cứu những kẻ bị lầm lạc. Chúa Giêsu đã sống một cuộc đời thánh khiết và hy sinh chính bản thân Ngài để trả giá cho tội lỗi của chúng ta, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời. Những người tin vào Chúa Giêsu không phải là người công bình vì chính họ, nhưng vì Thiên Chúa đã đưa họ vào Chúa Giêsu. Vì vậy, khi Thiên Chúa nhìn vào họ, Ngài thấy sự công bình của Chúa Giêsu. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta có thể trở nên thánh thiện và được hòa giải trở lại với Thiên Chúa không phải vì chính chúng ta mà vì sự thánh khiết của Chúa Giêsu.

Chúa Giê-xu đáp, “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống. Ta là Con đường duy nhất dẫn đến Cha.” Ngoài Chúa Giê-xu ra không ai có thể cứu con người được. Danh Ngài là quyền năng duy nhất trên thế gian đã được ban cho nhân loại để cứu con người. Chúng ta phải nhờ Ngài mới được cứu.

Sự cứu rỗi chỉ nhờ hồng ân của Thiên Chúa thông qua niềm tin cứu rỗi vào một mình Chúa Giêsu. Anh chị em không thể tự cứu mình được. Ơn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, không phải do công lao của anh chị em; cho nên chẳng ai có thể khoe khoang được. (Ê-phê-sô 2:8-9)

Cho nên hãy ăn năn! Hãy trở lại cùng Thượng Đế thì Ngài sẽ tha tội cho anh chị em. Rồi Chúa sẽ mang đến thời kỳ nghỉ ngơi. Người nào che giấu tội lỗi sẽ không thành công. Nhưng ai xưng tội và từ bỏ nó sẽ được thương xót.

“Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.” (Mác 1:15)

Click here for English translation.

God’s Favor and Provision

What a pleasant surprise!

Only 10 days after publishing Uncontainable Musing’s Facebook Page, I got this notification:

2019-07-14-07-10-30

From the very beginning of this ministry, it is the Lord who has planned the content, brings people to contribute, and provides for resources. Everything is covered by God. I don’t know if getting free credit is common in FB Pages, BUT I certainly didn’t expect that God would give me an advertising budget this way and this early! 😂😍 How amazing is the Lord? 😍

So here’s my very first boosted post as seen in FB and IG:

 

Here’s the second boosted post which would consume the remaining credit:

This serves as a testimony and memory of God’s faithfulness, favor, provision. And this is just the beginning! Weeeeeh! ❤️

悔改吧,要相信上帝的福音

14 在这之后,约翰被捕入狱,耶稣来到加利利,传播上帝的福音, 15 他说∶“时刻到了。上帝的王国临近了。悔改吧,要相信上帝的福音!” (馬 可 福 音 1:14-15)

谁是耶稣基督?

耶稣完全是上帝。 圣经教导说,只有一个上帝永远存在于三位一体– 父,子和圣灵。 耶稣是上帝的儿子,是三位一体的第二

基督耶稣-永恒之言 最初有道,道与上帝同在,道即是上帝。这道最初就与上帝同在。万物通过他而产生,没有他,什么也不会产生。他蕴含着生命,这生命给人类带来了光明。(約 翰 福 音 1:1-4基督是那看不见的上帝的形象,是一切被造之物的统治者,因为天上的和世间的一切都是由他的力量所造。不论是看得见的,还是看不见的,无论是王位,还是掌权者,不论是统治者,还是权威人士,一切都通过他,为他创造。他存在于一切事物之前,一切事物又凭借他的力量而继续。(歌 羅 西 書 1:15-17) 主上帝说∶“我是阿拉法,我是俄梅戛 ,是第一个,也是最后一个,是开始,也是结束。现在、过去和将来我永远是全能的。(啟 示 錄 1:8; 22:13)

耶稣是完全的人,但没有罪。虽然基督在本质上就是上帝,但他没有认为与上帝平等是用作自己优越的事情。 相反,他放弃了一切,取了奴隶的本性,和人类一样。祂因著聖靈成孕,由童貞女所生当他在外表变得和人类,他也曾像我们一样,在各方面受到诱惑,然而从没有犯罪。祂完全顺从天父,过圣洁的生活。由于上帝完整的神性活在基督凡人的形体里他自甘卑微,甚至顺服到了死的地步,不惜死在十字架上。祂受死并被埋葬,但第三天,他从死里复活。 主耶稣基督胜过罪和死!

 所以上帝抬举他到了最高的地位,把他的名字凌驾于所有的名字之上,好让众生都拜倒在耶稣名下,不论是在天堂、地上、还是地下, 并让所有的人都承认耶稣基督是主,这将给父上帝带来荣耀。(腓 立 比 書 2:1-11)

 

什么是上帝的好消息?

很久之前,上帝许诺通过先知在《经》里把福音传给他的子民。福音是关于上帝之子,即我们的主耶稣基督的事情。因为福音是上帝用以拯救每个相信它的人的力量。

上帝是圣洁的。 圣经术语翻译为圣洁(希伯来语中的 קָדוֹשׁ qadosh,希腊语中的 ἅγιος hagios)带有强烈的道德纯洁的二级内涵。 但是圣洁概念背后的想法是分离。它最基本的意思是分离或切断。上帝与一切罪恶和邪恶分开或切断。你是厌恶邪恶的上帝,恶人在你面前无立足之地。(诗篇 5:4) 他没有罪,不能容忍罪。

人是有罪的。因为所有的人都犯过罪,都不配分享上帝的卓越神性。正如《经》上所说:“没有正直的人,一个也没有! 没有理解的人,没有寻求上帝的人, 人人都背弃上帝,个个变得无用,没有行善的人,一个也没有!” (羅 馬 書 3:10-12) 我们的善行不过像肮脏的衣服,我们都像污秽的人,像渐渐枯干的叶子,我们的罪恶像风一样把我们吹去。任何好的生活或善行都不值得上帝的恩惠,因为他的标准是圣洁和完美 – 这是我们不可能实现的。当我们对上帝犯了罪,我们就与上帝分离了。

上帝是公正的。 他惩罚罪恶。虽然罪的回报是死亡 (羅 馬 書 6:23)。这种死亡是指属灵上的死亡,这意味着永远与上帝分离。没有与上帝建立永恒的爱情关系,而是 他们将要遭受永遭毁灭的惩罚,他们将被排除在主的面前和他的荣耀的大能之外。这是 人类状况的真相。 我们犯了罪因此,我们理所当然地到上帝永恒的愤怒。

上帝 是爱。 但是因为上帝对我们的大爱,祂做了一条道路,使我们可以与上帝和好但是,当我们还是罪人时,基督却为我们而死,上帝以此展示出了他对我们深厚的爱。(羅 馬 書 5:8)

因为人子来到这里,是要寻找和挽救迷失的人们的。他过圣洁的生活以及牺牲了自己来付清我们的罪,以便使每一个信仰他(儿子)的人不会灭亡,而获永生。那些相信耶稣的人本身并不是义人,但是上帝已将他们放在基督 所以当上帝看着他们时,祂看到的是基督的 义。 靠着上帝的恩典,我们可以成为圣洁,并且与上帝和好这不是出于我们自己而是因为耶稣的圣洁。

耶稣说∶“我就是道路、是真理、是生命,除非通过我,没人能到父那里去。” 耶稣是唯一能有拯救的那位,因为,在天下没有赐给人们任何其它的名字,通过耶稣,我们必得救。

救恩只有借着上帝的恩典透过单独信基督你们通过信仰得到拯救乃是上帝的恩典,这不出自你们自己,而是上帝的恩赐, 而不是因为你们做了什么,所以,也就没有人能够夸口。 (以 弗 所 書 2:8-9)

因此,悔改吧,重归上帝吧,让你们的罪过得以勾销。遮掩自己过犯的,必不亨通;承认并离弃过犯的,必蒙怜悯。

“时刻到了。上帝的王国临近了。悔改吧,要相信上帝的福音!” (馬 可 福 音 1:15)

Click here for English translation.

For My Eyes Only

Well… It’s entitled that for a reason. I’d appreciate if you’d give me some privacy. Thank you!
I published this only because the Lord wants me to.
But this is “For my eyes only”.

Please exit now.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forgive you if you close this now.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✋ Stop right now. Thank you very much!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

😡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Offering to You, My Father . . .

Now again, with this persistent and irresistible desire to share this? Olive, what has gotten into you? Why are you sharing this in public?! Maybe I should’ve called this blog “Intimate Thoughts”. Nah! Some people might get the wrong idea.

Father, I know You have anointed me for this task. This is the purpose of my existence. Though it’s still a mystery to me how You had thought of me before the world began and at the same time didn’t want/planned sin yet I was conceived out of it. How can that be? But whatever it is, I am immensely grateful for having You and knowing You (grateful is even inadequate; I don’t know how to thank You.) And it is for this reason I was born and is alive now: to proclaim Your Name to all the Nations in whatever way You show me.

I want to do whatever You want me to do, Lord; I want to please You and find favor in your eyes. Now I know how it feels like to seek approval and favor from a father. Just like a child who would say to her dad, “Daddy look what I did!” “Wow! That’s awesome! Great work, anak.” I bet she’s beaming with happiness because her dad’s approval is her greatest reward. And that is exactly how I feel. Your approval is my greatest reward. I want to please You and constantly feel your presence, to constantly hear Your voice.

I had tried pursuing achievements, knowledge, position, power, money, relevance. But I found everything is only as good as my last performance. So I had to keep on, and on, and on. Until these pursuits had become tiring, repetitive and boring. None is completely satisfying and enjoyable. So I always find myself back to You because You are the only one who fills my heart and completely satisfies me.

At first, I left everything because You said so. But now, I continue to ‘leave everything’ because I want to, by Your grace. I left everything yet I gained more than what I came for. Your ways are so exciting, Lord, You never fail to exceed my expectations. You have given me the opportunity to experience giving myself fully to You: my whole life, my whole being, my whole time, all of my resources (well, technically they’re no longer my resources xD). Everything I know, all of my skills, knowledge, gifts – everything I have or the lack of it I give to You. And I will do it over and over again because I want Your approval and Your favor. And I want to serve the purpose of my existence: to be how You intended me to be and do exactly what You purposed me to do.

I’m in a season of the most enjoyable, fulfilling, satisfying moments in my life because of Your presence. Since the time You told me to write in 2016, I have felt Your constant presence and leading I have never experienced before. Maybe because of the freedom to spend time with You for as long as I want; I don’t know. And even during my lowest moments, while it was painful, it was one of the most fulfilling because of our unceasing communication and Your comforting voice sustaining me. I remember when I was a new believer, I kept on asking You what it’s like to pray unceasingly. That’s Your command but I didn’t know how anyone can do that. More than a decade after, You taught me during the most painful moments of my life. Because of these experiences, my heart is slowly embracing the fact that suffering will always be a part of my life here (will always be talaga?! unending? xD). But I have something to look forward to — an opportunity to be more intimate with You and learn from You from a standpoint of suffering.

At the same time, I know greater things are yet to come! I’m excited about what You’re doing but at the same time getting impatient and tired of waiting because of the hindrance to this! But remember Your promise, Lord. You promised an abundant harvest and I expect it will be infinitely more than anyone can ask or imagine. Nothing is too difficult for You.

As I do this ministry, help me not to be task/goal-oriented but people-oriented. I don’t want this ministry to be brought down to a mere to-do list. People are more important than tasks. And ministry is for people. My work is not about doing but being — being like You in character as I relate with other people

And in all these, Lord, there is only one thing I ask of You: Your presence. I want to always feel Your presence, hear Your voice, know Your instruction, and be certain of Your leading. What would I do without it? What would I do without You? This is Your mission. This is Your work. You are the authority. And You promised You will ALWAYS be with Your people to the end of the age.

So I offer this to You. This blogsite is Yours, and all the media attached to it. The story of Your people. The testimony of Your character. Your story. We offer this to You.

. . . I hope You are pleased with it. ❤️

Declare His Glory Among the Nations!

Declare His Glory Among the Nations!

Psalm 96

Sing to the Lord a new song;
    sing to the Lord, all the earth.
Sing to the Lord, praise his name;
    proclaim His salvation day after day.
Declare His glory among the nations,
    His marvelous deeds among all peoples.

For great is the Lord and most worthy of praise;
    He is to be feared above all gods.
For all the gods of the nations are idols,
    but the Lord made the heavens.
Splendor and majesty are before Him;
    strength and glory are in His sanctuary.

Ascribe to the Lord, all you families of nations,
    ascribe to the Lord glory and strength.
Ascribe to the Lord the glory due His name;
    bring an offering and come into His courts.
Worship the Lord in the splendor of His holiness;
    tremble before Him, all the earth.
10 Say among the nations, “The Lord reigns.”
    The world is firmly established, it cannot be moved;
    He will judge the peoples with equity.

11 Let the heavens rejoice, let the earth be glad;
let the sea resound, and all that is in it.
12 Let the fields be jubilant, and everything in them;
let all the trees of the forest sing for joy.
13 Let all creation rejoice before the Lord, for He comes,
    He comes to judge the earth.
He will judge the world in righteousness
and the peoples in His faithfulness.

 


Last week, the Lord prompted me to create a Facebook (FB) page. It’s part of the plan but I was not yet practically prepared; there are still a lot of things to do. But because of His persistent nudge, I did it. And I’m so glad I obeyed because of the opportunities that week. I realized this is God’s perfect timing.

I am so excited because, though it was planned, the timing came too early and unexpectedly for me. I’m also excited about how the Lord planned out not just the posts but also my activities this month.

As I include the FB page in my weekly tasks, I researched the usefulness/relevance of FB and Instagram (IG) stories in businesses and brands. One article I read quoted the population of FB users at about 2.7 billion as of April this year. I quickly checked the world population and we are now at 7.7 billion.

The contents of this blog will only reach social media and internet users. With Facebook having the highest population and others using multiple social media, it means that even if this content reaches all those users, it won’t even be half of the population!? I know THAT is a big number.

“But You promised an abundant harvest!”

The Lord’s hand is not too short to reach the whole world. He can save every soul if He wanted to! So half of the population is too small with a great God!

The passage above was the sermon today (Missions month). As if my excitement is not enough, He ignited the fire in my heart all the more through the message and vibrant worship! All I can say was yes and amen!

I remembered the 7.7 billion and lifted them up to the Lord. “You promised an abundant harvest. I don’t want a number, I want a percentage! More than half of the world population is even meager to Your power!”

As I prayed and the congregation sang songs to the Lord, I remembered my actions. I cry for the 7.7 billion people but I only share the website to a few?! Only to those who – I think – will be interested? Do I get to choose who hear God’s Word and His marvelous works? I want to see God’s promise of abundant harvest but I do not give everyone a chance to hear? Ha!

Now I feel pressured more than excited. 😆 One of the reasons this is not fully “live” is there are still a lot of things to be done. I feel like the Lord is moving too fast and I am barely catching up. But I know the content – Gospel – and my obedience is more important; everything else is secondary. So I have to make things work and use whatever is available.

Whatever shortcomings and inadequacies I or this site have are irrelevant to God’s power. This is not my work but God’s work. “So if You tell me ‘do it NOW’! Because You say so, I will.”

God’s Faithfulness in the Wilderness

"God's Faithfulness in the Wilderness" - Ron Macalipay

Months before my salvation, my life was one of searching and questioning. What is the purpose of life? There was a longing within me.

I was living a good life. I have a happy family and a good career in the Business Process Outsourcing (BPO) Industry. I get to do what I want and buy what I need. Until I compared myself with my friends. They were more successful than I was. They had everything I wanted: high-paying jobs, properties and investments, luxury to travel anywhere in the world, and opportunity to work abroad.

In 2011, I resigned from the BPO and left the Philippines with the goal of getting a job in Singapore. At first, everything happened according to my plan.

Until I experienced being in the wilderness. It’s like the situation in Deuteronomy 8:1-5. when the Israelites wandered in the wilderness for 40 years because of their disobedience and lack of trust in God in taking hold of the Promised land. God humbled and tested them causing them to hunger yet He remained faithful in taking care of and providing for them.

In the wilderness, God humbled and tested me. He knows what’s in my heart. He humbled me that He allowed me to hunger and experience many troubles.

I did not realize how difficult it is to be alone. I used to have someone who prepares everything for me (food to eat every day, laundry, etc.) My savings were depleting. I had no relatives and friends in that country to lend help. All of my 3 job applications were unsuccessful because of working visa issues. Singapore was in recession during my stay. I had to exit the country once my tourist visa ended and enter again to secure another 30-day stay. I did not tell my family about my situation.

I had a roommate who is a fellow Filipino and happens to be a born-again Christian. He invited me to attend their Wednesday worship service. At first, my motivation to attend every service was to save money from buying dinner as they always prepare food for their guests. I experienced the love of Jesus through these Overseas Filipino Workers (OFW). They prayed for me, helped me with my job applications, and even blessed me financially. God was with me in the wilderness. I started to know Him and humbly asked for His help.

One day, a church member asked me to be his replacement for his tutorial job as he needed to focus on his regular job. This tutorial job helped me pay my bed-space, fare, food, and things I needed during my stay. The family I tutored for became my second family.

Ron Macalipay, Alpha-BGC group, uncontainablemusings.com
Alpha BGC ministry — reaching out to the young professionals for Christ.

Singapore was a time of testing and turning point for me. I needed to go through this trial because God wants me to take the path He prepared for me. He taught me that His plans for my life are far greater than my plans for my life. And I only need to fully surrender to His will. Through this experience, God humbled me and caused me to turn to Him for help and guidance.

In the wilderness, He never took His eyes off me. It was a season of many troubles but, in the end, it turned out to be victorious because of the forgiveness and salvation offered by Christ through His finished work on the Cross.

May 27, 2011 was when I gave my life to Jesus and decided to be baptized. From then on, a lot has changed. The Bible says: “Anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone; a new life has begun!” My perspective in life changed especially with how I define success. I realized it’s not about the things we see outwardly. Success that the world can offer is temporal but being at the center of God’s will is the true success that lasts for eternity.

The Apostle John said: Do not love this world nor the things it offers you, for when you love the world, you do not have the love of the Father (God) in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Lord, but are from this world. And this world is fading away, along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. (1 John 2:15-17)

I am still a work in progress. I still need to experience God’s stretching and testing. But in all the stretching and shaping, I know that He is molding me to be a vessel He intends me to be for His glory. My identity is in Christ. I am His child and He delights in me.

Delight yourself in the LORD, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the LORD; trust in Him, and He will act. (Psalm 37:4-5)

Ron Macalipay, testimony, uncontainablemusings.com

A personal testimony of Ronald Y. Macalipay, a child of God who loves to sing for his Father. He’s actively involved in different ministries at Jesus Flock Gateway Church (JFGC). He serves as a worship leader in their local church and is also part of the leadership team of the Young Adults ministry and Alpha BGC evangelistic ministry. All these for God’s glory and for proclaiming His great Name to the nations!

Proclaiming God's glory through life story.

%d bloggers like this: