Hinulsoli ug Biyai ang Inyong mga Sala ug Tuohi Ninyo ang Maayong Balita

Hinulsoli ug Biyai ang Inyong mga Sala ug Tuohi Ninyo ang Maayong Balita

Miadto si Jesus sa Galilea ug nagwali sa Maayong Balita nga gikan sa Dios. Miingon siya, “Miabot na ang panahon nga gipanagna sa mga propeta kaniadto. Ang paghari sa Dios haduol na gayod. Busa hinulsoli ug biyai ang inyong mga sala ug tuohi ninyo ang Maayong Balita.” (Marcos 1:14-15)

Kinsa si Jesus Cristo?

Si Hesus hingpit nga Dios. Ang Biblia nagtudlo nga adunay usa lamang ka Dios nga walay katapusan nga naglungtad ingon nga tulo ka managlahi nga Persona — ang Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu. Si Jesus mao ang Anak sa Dios, ang ikaduha nga Persona sa Trinity.

Si Jesus naglungtad sukad pa sa sinugdan. Gikan sa sinugdanan, si Jesus kauban sa Dios, ug si Hesus Dios. Sukad pa gayod kaniadto ang Pulong kauban na sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang mga butang, ug wala gayoy nahimo nga dili pinaagi kaniya (Juan 1:1-3). Kay pinaagi kaniya ug alang kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga anaa sa langit ug dinhi sa yuta, ang makita ug ang dili makita, sama sa mga espiritu nga may kagahom o katungod, mga espiritu nga nangulo o nagahari. Sa wala pa ang bisan unsa nga butang, si Cristo anaa nang daan, ug pinaagi kaniya nahimutang ug nahiusa ang tanan sa ilang hustong dapit. (Colosas 1:16-17). Siya ang Alpha ug ang Omega, nga ang buot ipasabot, ang kinaunahan ug ang kinaulahian, ang sinugdanan ug ang kataposan sa tanan. Ang Ginoong Dios ang makagagahom sa tanan. Kon unsa siya karon, mao usab siya kaniadto, ug mao usab sa umaabot. Busa nag-ingon siya, “Ako ang sinugdanan ug ang kataposan sa tanan.” (Gipadayag 1:8, 22:13).

Si Jesus hingpit nga tawo apan walay salaBisan ang kinaiya sa Dios anaa kaniya, wala niya hunahunaa ang iyang pagkatupong sa Dios nga mahimong hinungdan sa pagpamintaha. Kondili gipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsul-ob sa kinaiya sa usa ka ulipon. Nagpakatawo siya sama sa mga tawo. Siya natawo ingon nga usa ka tawo pinaagi sa pagpanamkon sa usa ka ulay pinaagi sa Balaang Espiritu. Sa diha nga Siya anaa sa dagway sa tawo, Siya gitintal sa tanang paagi, sama kanato — apan wala gayod siya makasala. Siya hingpit nga masulundon sa Amahan ug nagpuyo sa balaang kinabuhi. Ang tinuod, si Cristo nahimong tawo, apan bisan pa niini, anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon didto sa krus. Siya namatay ug gilubong apan sa ikatulo nga adlaw, nabanhaw Siya gikan sa mga patay. Ang Ginoong Jesu Cristo nagmadaugon batok sa sala ug kamatayon!

Tungod niini gipasidunggan siya sa Dios ug gihatagan ug gahom nga labaw sa tanang mga gahom. Aron nga ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, bisan ang anaa sa ilalom sa yuta, mangluhod ug mosimba kaniya. Ug ang tanan moila nga si Jesu-Cristo mao ang Ginoo, ug pinaagi niini madayeg ang Dios nga Amahan. (Filipos 2:6-11)

Unsa ang Maayong Balita sa Dios?

Kining Maayong Balita gisaad sa Dios kaniadto pinaagi sa iyang mga propeta, ug nahisulat kini sa Balaan nga Kasulatan. Mao kini ang balita mahitungod sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo nga atong Ginoo. Kay mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo.

Ang Dios balaan. Ang Balaan naggikan sa usa ka pulong nga nagkahulogang “bulag, gawas, o giputol”. Ang Dios nahimulag o giputol gikan sa tanan nga makasasala ug daotan. Ang Dios nga dili mahimuot sa kadaotan; ang daotan dili makapuyo uban Kaniya. Siya walay sala ug dili makatugot sa sala. Ang Dios dili mahimong makig-ambit sa bisan kinsa nga walay hingpit nga pagkamatarung.

Ang tawo makasasala. Kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala. Bisan ang menor de edad o lubnganan, sa motibo, hunahuna, pulong o buhat, kitang tanan sad-an sa pagbuhat og sala. Ang Biblia nag-ingon: Wala gayoy bisan usa nga matarong; Wala gayoy bisan usa nga nakasabot mahitungod sa Dios, ug wala gayoy nagatinguha sa pag-ila kaniya. Ang tanan misimang sa tinuod nga dalan ug nahimong walay kapuslanan sa Dios. Wala gayoy bisan usa nga nagabuhat ug maayo (Roma 3:10-12).

Nahisama kaming tanan sa usa ka hugawng butang, ug ang tanan namong mga maayong binuhatan sama lang sa hugawng trapo. Walay bisan unsang maayong panginabuhi nga makaangkon sa pag-uyon gikan sa Dios tungod kay ang Iyang sumbanan mao ang pagkahingpit, pagkabalaan — nga imposible alang kanato nga makab-ot. Kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala ug dili takos atubangan sa Dios. Kon kita nakasala batok sa Dios kita nahimulag gikan sa Dios.

Ang Dios makiangayon. Gisilutan niya ang sala. Kay ang silot sa sala mao ang kamatayon (Roma 6:23). Kini nga kamatayon nagtumong sa espirituhanon nga kamatayon nga nagpasabut sa walay katapusan nga pagbulag gikan sa Dios. Imbis nga adunay mahangturong relasyon sa gugma sa Dios, kita pagasilotan sa walay kataposang kalaglagan, ug mahimulag sila sa Ginoo ug dili gayod nila makita ang iyang kahibulongang gahom. Kini ang kamatuoran mahitungod sa kondisyon sa tawo. Nakasala kami; Busa, kita angay nga takus sa walay katapusang kasuko sa Dios.

Ang Dios gugma. Apan tungod sa dakong gugma sa Dios alang kanato, naghimo Siya usa ka paagi aron mapasig-uli kita balik ngadto Kaniya. Apan si Cristo nagpakamatay alang kanato bisan pa ug makasasala kita. Sa ingon niini nga pamaagi gipakita sa Dios ang iyang paghigugma kanato. (Roma 5:8).

Si Jesus, ang Anak sa Dios, mianhi sa kalibutan aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala o mga makasasala. Siya nagpuyo sa usa ka balaan nga kinabuhi ug naghalad sa Iyang Kaugalingon ingon nga bayad alang sa atong mga kasal-anan nga ang bisan kinsa nga mosalig Kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing dayon. Kadtong kinsa nagtuo kang Jesus dili matarung sa ilang kaugalingon, apan ang Dios nagbutang kanila diha kang Kristo. Busa sa dihang ang Dios nagtan-aw kanila, Iyang nakita ang pagkamatarung ni Cristo. Pinaagi sa grasya sa Dios, mahimo kitang balaan ug mapasig-uli balik sa Dios dili tungod sa atong kaugalingon kondili tungod sa kabalaan ni Jesus.

Si Jesus miingon: “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.” Wala nay lain pa sa tibuok kalibotan nga makaluwas kanato kondili si Jesus lamang.

Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesu-Cristo. Kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan busa wala gayoy makapasigarbo. (Efeso 2:8-9)

Busa karon, kinahanglan maghinulsol na kamo ug moduol sa Dios aron pasayloon niya ang inyong mga sala. Dili ka gayod magmauswagon kon ilimod mo ang imong mga sala, apan kon isulti mo kini ug talikdan, kaloy-an ka sa Dios.

“Miabot na ang panahon nga gipanagna sa mga propeta kaniadto. Ang paghari sa Dios haduol na gayod. Busa hinulsoli ug biyai ang inyong mga sala ug tuohi ninyo ang Maayong Balita.” (Marcos 1:15)

Click here for English translation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s